søndag 5. april 2020

Sann Religion/True Religion på Norsk and in English.


Min sanne ¨religion.¨ (Fordi religion er tro, ikke sannhet)

FFF`s vitenskapelige holdning til religion (den sanne verdensreligion) er komparativmytologisk, astrologisk, astroteologisk, panteistisk, dualistisk, trinitaristisk, monoteistisk og polyteistisk med ¨Guder¨. Hvordan? Fordi det er en himmel (Gud) men 7 planeter (e.g erke-engler), en hånd men fem fingre, og fordi det er folk med forskjellig dharma/sti/oppfattning. Ang. Guder representerer de først og fremst ulike erketyper/prinispp og access-codes til kildefeltet/Brahman/den vitenskapelige Gud, mer så enn virkelige personer, ettersom vår religion baserer seg på det elektriske/eteriske univers hypotesen; metafysikk/inter-dimesjonal fysikk. Vi baserer vår komparative religion på de valide 1 filosofiske absolutter , 2 vitenskapelige absolutter, og 3 åndelige/eteriske absolutter/sannheter som finnes i og på tvers av ulik tro. Alt etter filosofisk og åndelig veiledning av erklært erke-magus, seer, ånde-kjenner, og åndelige mester T.E.
Vårt hovedstandpunkt innen sann religion, altså det vi anbefaler DEG, er en utvidet og mer opprinnelig forståelse av ¨Kristendommen¨ (e.g mysteriereligion, gnostisisme, vitenskap, astroteologi, lys-arbeid, etc), hovedsakelig fra det nye testamente. Kristendommen er komparativ med østlig Buddhisme og midt-midtøstlige mysterie-religioner og filosofier (innen f.eks Babylon, Egypt, Fønisia og Kanaan (inkl. Jødedom), samt Zoroastrianisme; monoteismens opprinnelse). Vi har en Kristen og/eller gnostisk filosofi om å oppnå frelse fra Helvetes beviste fortapelse gjennom 1 dharma/sti, 2 åndelige øvelser, 3 religiøse hemninger/lover (avhengig av), samt 4 kunnskap, hvor frelse/oppstandelse er meningen med livet, den absolutte frukt av disse vi alle SKAL oppnå. Vi hyller den ukrenkelige Trimurti/tre-enighet av kilde, lys og kjærlighet slik oppdaget i Thomas Eidsaa`s ¨ontologiske, metafysiske lov om kilde, lys og kjærlighet¨: Kristendommens, hemmelige lære, den ukrenkelige, evige, sanne religion skrevet på tvers av linjene innen vitenskapens, moralens og åndelighetens mest viktige åpenbare prinsipp, uten at noen før hadde oppdaget det. Ang. valide religioner hyller vi Buddhismens bevis på lyskroppen/oppstandelse og opprinnelig astroteologisk mysterie-Kristendom som svært vitenskapelige legitime ¨religioner¨ ettersom vi ikke kaller oss ¨religiøse¨ men ¨opplyste alternative vitenskapsmenn.¨

ENGELSK:

FFF's scientific attitude to religion (our true world religion) will be summarized here in short. We build on a comparative mythological, astrological, astrotheological, pantheistic, dualistic, trinitarian, monotheistic and polytheistic view of ¨God¨. But why all these: Because, as there is one heaven (God/Mazzaroth/all) there are 7 planets (e.g archangels), one hand but five fingers, and there are people with different dharma / path / perception. Our view on gods is that they primarily represent different archetypes / principles and access codes to the source field / Brahman / the scientific God, more so than real persons, since our religion is based on the electric / etheric universe hypothesis; metaphysics / interdimensional physics.
We base our new-world comparative religion on 1 valid philosophical absolutes, 2 scientific absolutes, and 3 spiritual / ethereal absolutes / truths that exist in and across different faiths, through the philosophical and spiritual guidance of declared arch-magus, spiritual master, seer, and discerner of spirits, Thomas Eidsaa.

Our main stand in true religion, what we recommend YOU, is an expanded and more original understanding of ¨Christianity¨ (e.g mystery teachings, Gnosticism, astrotheology, light-working, etc), mainly from the New Testament, Christianity being a religion comparative to Eastern Buddhism and Middle-Eastern mystery religions and philosophies (eg Babylon, Egypt, Phoenicia and Canaan (incl. Judaism), as well as Zoroastrianism; the origin of monotheism), with a Christian and / or Gnostic philosophy of achieving salvation away from becoming a deleted file in the Matrix/ending up in the proven Hells. This we recommend accomplished through 1 dharma / path , 2 spiritual exercises, 3 religious inhibitions / laws (depending on), and 4 knowledge, where salvation / resurrection is the meaning of life, the absolute fruit of it, a philosophical absolute, which we ALL must attain. We pay tribute to the inviolable Trimurti / triune unity of source, light and love as discovered in Thomas Eidsaa's ontological, metaphysical law of source, light and love: Christianity`s secret teachings, the inviolable, eternal, true religion written across of the most important manifest principles of science, morality and spirituality, without anyone ever discovering it. We do not call ourselves religious but enlightened alternative scientists.
Regarding valid religions, they must be scientifically based and accomplish ascension. Examples to follow are Buddhism's evidence of the light body / resurrection and original mystery-Christianity as both are very philosophically and scientifically legitimate religions.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar